HOME | ГОЛОВНА

Welcome to Ukraїna, Inc website!
Вітаємо вас на сайті України, Інк!

Serving Ukrainian Community Worldwide

До послуг світового українства

Ukraїna, Inc is
a private corporation
with public responsibility.

Україна, Інк –
приватна корпорація з
громадською відповідальністю.

What We Do

  • Ukraina, Inc offers editorial, desktop publishing in English, Ukrainian and other language services.
  • Ukraina, Inc offers literary and business documents translations, editing, expertise and certification of translation.
  • Ukraina, Inc Publishing offers publishing expertise, editorial, desktop publishing, and printing supervision services.
  • Ukraina, Inc offers shipping services from the Greater Washington area, USA to Ukraine, East Europe & NIS.
  • Ukraina, Inc offers literary, journalism and other information writing services in English, Ukrainian and other language services.

Що ми робимо

  • Україна, Інк здійснює редакторські експертизи й надає повний набір редакційних послуг англійською, українською та іншими мовами.
  • Україна, Інк пропонує художні переклади й переклади ділових документів, редагування, експертизу та сертифікацію перекладів.
  • Наше видавництво здійснює видавничі експертизи й надає повний набір редакційно-видавничих послуг.
  • Україна, Інк надає літературні, журналістські та інші інформаційні послуги англійською, українською та іншими мовами.
  • Україна, Інк пропонує послуги із шипінґу з околиць столиці США Вашинґтону в Україну, Східну Європу та СНД. 

The Ukrainian University goal is to become a global leader in Ukrainian studies and science.

Ukrainian University sets itself the task of consolidating, multiplying and carrying on knowledge about Ukraine to the world, uniting, gathering together the best scientific and pedagogical personnel of the world Ukrainian community.

Мета Українського Університету – стати глобальним лідером в українознавчій освіті й науці.

Український Університет ставить перед собою завдання консолідувати, примножувати й нести знання про Україну світові, об’єднуючи, згуртовуючи навколо себе кращі наукові й педагогічні кадри світової української спільноти.

Latest Posts & Events | Найновіші записи й події

МАНІФЕСТ РУХУ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА

Імперіалістична війна, розв‘язана Російською Федерацією проти України й українського народу принесла в Україну тотальну руїну й ґеноцид, мільйони українців вимушені покинути батьківщину й стати біженцями. Склалася ситуація, за якої переважна більшість українців живуть за межами території України. За цих умов особливої актуальності набуває створення ініційованого нами Руху Світового Українства як громадської орґанізації, не пов‘язаної з жодним…

UKRAINIANS WORLDWIDE MOVEMENT MANIFESTO

The imperialist war launched by the Russian Federation against Ukraine and the Ukrainian people brought total ruin and genocide to Ukraine, millions of Ukrainians were forced to leave their homeland and become refugees. A situation has arisen in which the vast majority of Ukrainians live outside the territory of Ukraine. Under these conditions, the creation…

UKRAINIAN WASHINGTON

Ukrainian Washington / Compiled & Edited by Dr. Volodymyr Ivanenko. – Washington: Ukraina Inc Publishing, 2020. – 80 p. The book consists of a brief digression into the history of the Greater Washington Ukrainian community, as well as materials on existing Ukrainian and Ukrainian American institutions and organizations, collected by the compiler from books, newspapers,…

Get new content delivered directly to your inbox | Одержуйте новий контент прямо у свою поштову скриньку